© 2019 Vertaalbureau vdMolen Vertalingen |  Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Hieronder staan de algemene voorwaarden van vd Molen Vertalingen vermeld

1. Opdrachtgever 

Onder opdrachtgever wordt verstaan, de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die vertaalbureau vd Molen Vertalingen opdraagt vertaal- en/of tekstcontrolewerkzaamheden te verrichten. 

2. Offerte en totstandkoming van de opdrachtovereenkomst 

2.1 Offertes met daarin genoemde prijsopgaven en/of leveringstermijnen zijn, zolang vertaalbureau vd Molen Vertalingen de volledig te vertalen en/of te bewerken tekst van opdrachtgever nog niet inhoudelijk heeft kunnen beoordelen, vrijblijvend en kunnen te allen tijde worden herroepen of aangepast. 

2.2 De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke of mondelinge aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van vertaalbureau vd Molen Vertalingen, of door schriftelijke bevestiging door vertaalbureau vd Molen Vertalingen van een door opdrachtgever verstrekte opdracht. Onder schriftelijk wordt ook e-mail verstaan. 

2.3 Vertaalbureau vd Molen Vertalingen zal opdrachtgever in principe een schriftelijke bevestiging sturen van de verleende opdracht. Ontbreken van deze bevestiging doet geen afbreuk aan totstandkoming van de overeengekomen opdracht. 

2.4 Tenzij opdrachtgever uitdrukkelijk bij opdrachtverstrekking te kennen heeft gegeven te handelen op last, uit naam en/of voor rekening van een derde en mits hij of zij naam en adresgegevens van deze derde heeft vermeld, beschouwt vertaalbureau vd Molen Vertalingen als opdrachtgever degene die de opdracht aan vertaalbureau vd Molen Vertalingen heeft verstrekt. 

2.5 Indien vertaalbureau vd Molen Vertalingen in redelijkheid twijfelt of de opdrachtgever in staat zal zijn diens betalingsverplichtingen na te komen, is vertaalbureau vd Molen Vertalingen gerechtigd aanvullende zekerheidstelling te vereisen. 

3. Levertermijn en tijdstip van levering 

3.1 De overeengekomen leveringstermijn wordt door vertaalbureau vd Molen Vertalingen in acht genomen, tenzij vertaalbureau vd Molen Vertalingen in een aantoonbare overmachtsituatie is geraakt. Vertaalbureau vd Molen Vertalingen is gehouden om, zodra duidelijk wordt dat tijdige levering door uitzonderlijke omstandigheden niet mogelijk is, de opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte te stellen. 

3.2 De levering vindt plaats op het tijdstip van verzending door vertaalbureau vd Molen Vertalingen per e-mail of gewone post. 

3.3 In verband met de uitvoering door vertaalbureau vd Molen Vertalingen van de verstrekte opdracht is de opdrachtgever gehouden al datgene te doen wat redelijkerwijs noodzakelijk is om tijdige levering door vertaalbureau vd Molen Vertalingen mogelijk te maken. 

4. Wijziging of intrekking van een opdracht 

4.1 Indien opdrachtgever na totstandkoming van de verleende opdracht wijzigingen of aanvullingen aanbrengt, anders dan van geringe aard, dit ter beoordeling van vertaalbureau vd Molen Vertalingen, dan behoudt vertaalbureau vd Molen Vertalingen zich het recht voor om de leveringstermijn(en) en/of het honorarium aan te passen of de voorgestelde wijzigingen te weigeren. 

4.2 Eventuele wijzigingen in de overeengekomen condities van de opdracht, na totstandkoming van de overeenkomst, worden pas na schriftelijke acceptatie en bevestiging door vertaalbureau vd Molen Vertalingen van kracht. Onder schriftelijk wordt ook e-mail verstaan. 

4.3 Indien een verstrekte opdracht door opdrachtgever (tussentijds) wordt ingetrokken, is opdrachtgever gehele betaling verschuldigd van het overeengekomen bedrag, tenzij vertaalbureau vd Molen Vertalingen aangeeft dat een reductie kan worden toegepast. De omvang van de eventuele reductie is ter beoordeling van vertaalbureau vd Molen Vertalingen en hangt mede af van de reeds uitgevoerde werkzaamheden. Vertaalbureau vd Molen Vertalingen zal het reeds vervaardigde werk ter beschikking stellen aan opdrachtgever. 

5. Uitvoering van opdrachten en geheimhouding 

5.1 Vertaalbureau vd Molen Vertalingen verplicht zich naar opdrachtgever zorg te dragen voor deskundige uitvoering van vertaalopdrachten naar vertaalbureau vd Molen Vertalingen beste weten en kunnen.

5.2 Vertaalbureau vd Molen Vertalingen heeft het recht voor uitvoering van opdrachten derden, zelfstandig opererende en gekwalificeerde vertalers, in te schakelen. 

5.3 In verband met het gewenste kwaliteitsniveau van de uitvoering door vertaalbureau vd Molen Vertalingen van de verstrekte opdracht is de opdrachtgever gehouden om noodzakelijke informatie over de te vertalen tekst, waaronder specifieke terminologie, ter beschikking te stellen. 

5.4 Vertaalbureau vd Molen Vertalingen zal alle door opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen. Vertaalbureau vd Molen Vertalingen zal ingeschakelde vertalers wijzen op hun plicht tot strikt vertrouwelijke behandeling van verkregen informatie. Vertaalbureau vd Molen Vertalingen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onverhoopte schending van de geheimhoudingsplicht door derden.

6. Honorarium, betaling en incassokosten 

6.1 Het honorarium wordt berekend door het aantal woorden in de te vertalen tekst (brontekst) te vermenigvuldigen met het geldende standaardtarief per woord, tenzij door vertaalbureau vd Molen Vertalingen met opdrachtgever een afwijkend tarief wordt overeengekomen. De standaardtarieven en het geldende minimumtarief staan vermeld op de site www.vdmolenvertalingen.com, onder tarieven, voorwaarden, levertijden. 

6.2 Vertaalbureau vd Molen Vertalingen hanteert naast het standaardtarief een toeslag, indien de te vertalen brontekst extra bewerkelijk is, van vakspecialistische aard is of de vertaling met grote spoed dient te worden geleverd. Bovenstaande opsomming is niet limitatief. 

6.3 Tarieven worden vermeld exclusief btw, aangezien vd Molen Vertalingen vrijgesteld is van btw afdracht.

6.4 Het factuurbedrag dient voordat wij met de vertaling beginnen te zijn bijgeschreven op rekening van vertaalbureau vd Molen Vertalingen. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus inbegrepen, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten zijn conform de bij rechtspraak gehanteerde staffel kosten buitengerechtelijke incassokosten. 

7. Reclames en geschillen 

7.1 Reclame over geleverde vertalingen dient door opdrachtgever zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen tien werkdagen na levering, schriftelijk en met inhoudelijke argumentatie en gedetailleerde onderbouwing aan vertaalbureau vd Molen Vertalingen kenbaar te worden gemaakt. Het indienen van een klacht ontslaat de opdrachtgever in geen enkel geval van zijn betalingsverplichting. 

7.2 Indien opdrachtgever na verloop van de termijn zoals gesteld in artikel 7.1 geen klachten heeft geuit, wordt hij geacht het geleverde volledig te hebben geaccepteerd en worden reclames uitsluitend in behandeling genomen indien vertaalbureau vd Molen Vertalingen alsnog hierin toestemt. 

7.3 In geval van reclame of geschil zal vertaalbureau vd Molen Vertalingen zijn standpunt formeel kenbaar maken, mede op basis van deskundig commentaar van de (betreffende) externe vertaler(s). 

7.4 Indien vertaalbureau vd Molen Vertalingen de klacht ten dele of geheel gegrond acht, zal vertaalbureau vd Molen Vertalingen alles in het werk stellen om de klachten te verhelpen. 

8. Aansprakelijkheid en vrijwaring 

8.1 Vertaalbureau vd Molen Vertalingen kan door opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk worden gesteld voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan vertaalbureau vd Molen Vertalingen toerekenbare tekortkoming. Vertaalbureau vd Molen Vertalingen is niet aansprakelijk voor alle andere vormen van schade, zoals bedrijfsschade, vertragingsschade, gevolgschade en gederfde winst. Voor vertaling van ambigue onderdelen in de brontekst ontheft vertaalbureau vd Molen Vertalingen zich van iedere aansprakelijkheid. 

8.2 De aansprakelijkheid van vertaalbureau vd Molen Vertalingen is in ieder geval beperkt tot het bedrag gelijk aan het in rekening gebrachte honorarium van de desbetreffende opdracht, met in alle gevallen een maximum van € 2.500. 

8.3 Dubbelzinnigheid van de te vertalen tekst ontheft de vertaler van iedere aansprakelijkheid. 

8.4 Het risico van nadelige gevolgen, waaronder letselschade of economische schade, van gebruik van door vertaalbureau vd Molen Vertalingen vertaalde teksten ligt bij opdrachtgever. Opdrachtgever wordt geacht wezenlijke items in een door vertaalbureau vd Molen Vertalingen opgeleverde vertaling, waaronder geldbedragen, waardegetallen, medische begrippen, op juistheid te controleren, omdat vertaalbureau vd Molen Vertalingen naar beste weten en kunnen vertalingen verzorgt, doch in geen geval omissies kan uitsluiten. 

8.5 Vertaalbureau vd Molen Vertalingen is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van door opdrachtgever ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. Vertaalbureau vd Molen Vertalingen is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie, internet en moderne telecommunicatiemiddelen of ten gevolge van het transport of de verzending van informatie(dragers). 

8.6 De opdrachtgever vrijwaart vertaalbureau vd Molen Vertalingen tegen aanspraken van derden gerelateerd aan beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of intellectuele eigendomsrechten. 

9. Ontbinding 

9.1 Vertaalbureau vd Molen Vertalingen is, indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, zonder enige verplichting tot schadevergoeding bevoegd de lopende overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. 

9.2 Indien vertaalbureau vd Molen Vertalingen door buitengewone omstandigheden, waarop zij geen invloed kan uitoefenen, niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, heeft vertaalbureau vd Molen Vertalingen zonder verplichting tot schadevergoeding het recht de overeenkomst op te schorten of te ontbinden. Onder buitengewone omstandigheden worden in ieder geval brand, ongeval, werkstaking, oproer, oorlog, transportbelemmeringen en maatregelen van overheidswege gerekend. 

10. Auteursrechten 

10.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen behoudt vertaalbureau vd Molen Vertalingen het auteursrecht op de door de vertaler vervaardigde teksten. 

11. Toepasselijk recht 

11.1 Op de rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en vertaalbureau vd Molen Vertalingen is in alle gevallen Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter. Indien een opdrachtgever vertaalbureau vd Molen Vertalingen juridisch aansprakelijk stelt dient dit te allen tijde in Nederland te gebeuren. 

12. Overig 

12.1 Onder vertaalbureau vd Molen Vertalingen wordt verstaan, het vertaalbureau vd Molen Vertalingen, gevestigd te Apeldoorn in Nederland en ingeschreven in het handelsregister van Apeldoorn in Nederland onder nummer 57539413. 

12.2 Een recente versie van deze algemene voorwaarden zal op verzoek aan de vrager worden toegezonden en is ter inzage terug te vinden op www.vdmolenvertalingen.com. 

12.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen vertaalbureau vd Molen Vertalingen en opdrachtgever, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk vooraf door vertaalbureau vd Molen Vertalingen schriftelijk akkoord is gegaan met toepassing daarvan.